නිවන් මග අසාරබව ඇත්තයි දැකීම

අසාරබව ඇත්තයි දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා