භාවනාව ලෞකික කසින හා අ‍ාර්ය කසින

ලෞකික කසින හා අ‍ාර්ය කසින යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා