භාවනාව බ්‍රහ්ම ගති ලක්ෂණය

බ්‍රහ්ම ගති ලක්ෂණය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා