භාවනාව මතකයද දාහයකි

මතකයද දාහයකි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා