භාවනාව තුන්ලෝකයම දුකක් බව දැකිම

තුන්ලෝකයම දුකක් බව දැකිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා