භාවනාව සත්වයන්ගේ පිළිසරණ

සත්වයන්ගේ පිළිසරණ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා