භාවනාව සසරේ සැනසිල්ලක් නැති බව දැකීම

සසරේ සැනසිල්ලක් නැති බව දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා