භාවනාව දයානුකම්පාවෙන් ජීවිතය ගෙවීම

දයානුකම්පාවෙන් ජීවිතය ගෙවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා