භාවනාව අනාරියන්ගේ හොදම තැන

අනාරියන්ගේ හොදම තැන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා