භාවනාව ආර්යන්ගේ හොදම තැන

ආර්යන්ගේ හොදම තැන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා