භාවනාව කාමයන්ගෙන් වෙන්විම ශාන්තයි ප්‍රනීතයි දැකීම

කාමයන්ගෙන් වෙන්විම ශාන්තයි ප්‍රනීතයි දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා