භාවනාව සිව්පස පාංසකූල චීවරය, බෙහෙත්

සිව්පස පාංසකූල චීවරය, බෙහෙත් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close