භාවනාව සැදැහැවත් ගිහියෝ

සැදැහැවත් ගිහියෝ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා