භාවනාව උපසම්පදාවේ ලක්ෂණ

උපසම්පදාවේ ලක්ෂණ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා