භාවනාවකර්මස්ථාන කමටහන් අභ්‍යාස වශයෙන් කරන්න

කමටහන් අභ්‍යාස වශයෙන් කරන්න යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close