භාවනාවකර්මස්ථාන ඇස සංඛතයි පටිච්චසමුප්පන්නයි

ඇස සංඛතයි පටිච්චසමුප්පන්නයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close