නිවන් මග මරා සකස්කර ගැනීම

මරා සකස්කර ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close