නිවන් මග රෝග නාශක ප්‍රතිශක්තිය

රෝග නාශක ප්‍රතිශක්තිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා