නිවන් මග ලබන නිවන සහ ලැබෙන නිවන

ලබන නිවන සහ ලැබෙන නිවන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා