නිවන් මග අරිහතුන් වහන්‍ෙසේ භුක්ති විදින නිවන

අරිහතුන් වහන්‍ෙසේ භුක්ති විදින නිවන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා