නිවන් මග අරමුනු ගැටීමේදී ඇතිවන ‍වෙනස

අරමුනු ගැටීමේදී ඇතිවන ‍වෙනස යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close