නිවන් මග නිසි අනිසි බලා ගැනීම

නිසි අනිසි බලා ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close