නිවන් මග ජීවත්විමේ බලාපොරොත්තුව

ජීවත්විමේ බලාපොරොත්තුව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා