නිවන් මග ධර්මාවබෝධයට අවශය කථා

ධර්මාවබෝධයට අවශය කථා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා