නිවන් මග පවත්වන ඉරියව්

පවත්වන ඉරියව් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා