නිවන් මග පව් කරන හේතුව දැන එය අතහැරීම

පව් කරන හේතුව දැන එය අතහැරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා