නිවන් මග ඇසුරට නොගතයුතුයි මනා සිහිය නැගීම

ඇසුරට නොගතයුතුයි මනා සිහිය නැගීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close