නිවන් මග ප්‍රඥාවෙන් දහම් තෝරා ගැනීම

ප්‍රඥාවෙන් දහම් තෝරා ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා