නිවන් මග මධ්‍යම දහම් මධ්‍යම දහම් වශයෙන්

මධ්‍යම දහම් මධ්‍යම දහම් වශයෙන් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා