නිවන් මග කලයුතු යුතුකම් මාලාව මධ්‍යම දහම්

කලයුතු යුතුකම් මාලාව මධ්‍යම දහම් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close