නිවන් මග උරුම ජරා මරන දුරුකර ගැනීම ප්‍රනිත දහම්

උරුම ජරා මරන දුරුකර ගැනීම ප්‍රනිත දහම් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close