නිවන් මග නිසි දේවල් සහ අනිසි දේවල් සොයා ගැනීම

නිසි දේවල් සහ අනිසි දේවල් සොයා ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා