නිවන් මග අවබෝධය අනුව කය සකස් කර ගැනිම

අවබෝධය අනුව කය සකස් කර ගැනිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close