නිවන් මග ප්‍රණීත දහම් ප්‍රණීත හැටියට දැකිම

ප්‍රණීත දහම් ප්‍රණීත හැටියට දැකිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා