නිවන් මග මැරෙනවා සහ මැරීම

මැරෙනවා සහ මැරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා