නිවන් මග ගිහි ජීවිතයේ ප්‍රිය භාවය නැතිවීම

ගිහි ජීවිතයේ ප්‍රිය භාවය නැතිවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා