නිවන් මග ලොව්තුරා බුදුවන උත්තමයෝ

ලොව්තුරා බුදුවන උත්තමයෝ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close