නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය අධ්‍යාත්මික හා බාහිර රූපස්කන්ධය

අධ්‍යාත්මික හා බාහිර රූපස්කන්ධය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා