නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය උපාදානස්කන්ධ හා රූපස්කන්ධය

උපාදානස්කන්ධ හා රූපස්කන්ධය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close