නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය ස්ත්‍රී පුරුෂ රූපස්කන්ධ හා උපාදානස්කන්ධ

ස්ත්‍රී පුරුෂ රූපස්කන්ධ හා උපාදානස්කන්ධ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා