නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය උපාදානස්කන්ධ ඇතිවීම

උපාදානස්කන්ධ ඇතිවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා