නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය තන්හාව නිසා උපාදානවේ

තන්හාව නිසා උපාදානවේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා