ආස්වාද විදින හිත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා