නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය ඉච්චාව දුරුකිරීමෙන් මමත්වය දුරුවන බව

ඉච්චාව දුරුකිරීමෙන් මමත්වය දුරුවන බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා