නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය උප්පාද වයට්ඨේන අනිච්ඡා

උප්පාද වයට්ඨේන අනිච්ඡා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close