නිවන් මග අනුකූල හා පටිකූල

අනුකූල හා පටිකූල යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close