නිවන් මග පටිකූල මනසිකාරය

පටිකූල මනසිකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා