නිවන් මග පිලිකුල් කිරීම ගැටීමයි

පිලිකුල් කිරීම ගැටීමයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා