නිවන් මග අසුභ සෙවීම හා සුභ සෙවීම

අසුභ සෙවීම හා සුභ සෙවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා