නිවන් මග මාරයාගේ බිල්ල

මාරයාගේ බිල්ල යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා